Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Pradinis ugdymas

PRADINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
  • Mokiniai į mokyklos I kl. priimami centralizuotai, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą raj. savivaldybės švietimo ir sporto skyriui. Priimant į kitas klases, prašymą tėvai pateikia mokyklos direktoriui. Tuo atveju, būtinas išeito mokslo pažymėjimas arba žinių lygio patikrinimas.
  • Gabūs vaikai gali “peršokti” klasę, o mokiniai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nepakankamai pasiruošę tolesniam mokymuisi ir tėvams bei pedagogams sutarus, gali likti kartoti kurso (I-II klasėse).
  • Spec. poreikių vaikai (su intelekto, spec. pažinimo ir mokymosi sutrikimais) mokykloje ugdomi integruotai (dalį pamokų dirba klasėje, esant reikalui su mokytojo padėjėjo pagalba, dalį atskiroje grupėje su spec. pedagogu).
  • Logopediniai užsiėmimai vyksta popamokiniu laiku, pagal atskirą tvarkaraštį .
  • Po pamokų yra  skiriama valandų mokinių mokymosi spragų šalinimui, papildomam gabių vaikų konsultavimui.
  • Neformalaus ugdymo užsiėmimus mokiniai pasirenka  pagal savo poreikius.
  • Tikybą ar etiką mokiniui parenka tėvai, pateikdami direktoriui prašymą. Pasirinkto dalyko vienų mokslo metų eigoje mokinys keisti negali.
  • Mokinių pasiekimai vertinami naudojant idiografinio vertinimo sistemą ir fiksuojami e-dienyne "Mano dienynas".
  • Mokykloje organizuojama mokinukų, laukiančių logopedinių ar neformalių užsiėmimų, priežiūra.
  • Po pamokų yra galimybė lankyti pailgintos darbo dienos grupė (mokama).

Mokslo metai prasideda 2017-09-01, baigiasi 2018-08-31.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais: I pusmetis – 2017-09-01 – 2017-12-31.
II pusmetis – 2018-01-01 – 2018-05-31

 

Pamokų laikas: I klasių (35 min.) II-IV klasių (45min.)

Pamokų laikas
I klasių (35 min.)
II-IV klasių (45min.)
     
1 pamoka
8.00 - 8.35
8.00 - 8.45
2 pamoka
8.55 - 9.30
8.55 - 9.40
3 pamoka
9.50 - 10.25
9.50 - 10.35
4 pamoka
11.00 - 11.35
11.00 - 11.45
5 pamoka
12.05 - 12.40
12.05 - 12.50
6 pamoka
------------------
13.00- 13.45

 

Moksleivių atostogos 2017-2018m.m.:

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Prasideda pamokos
Rudens
2017-10-30
2017-11-03
2017-11-06
Šv. Kalėdų
2017-12-27
2018-01-03
2018-01-04
Šv. Velykų
2018-04-03
2017-04-06
2018-04-09
Papildomos

2018-02-19

2018-02-23

2018-02-26

Vasaros 2018-06-01
2018-08-31
2018-09-01

Esant oro temperatūrai -20°C ir žemesnei, į mokyklą neina visi mokyklos mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.